Chính Sách Phí Năm Học 2018 - 2019

1. Phí kiểm tra đầu vào ( không được hoàn lại)
             Đóng ngay khi phụ huynh nộp hồ sơ đăng ký thi kiểm tra.

2. Phí ghi danh ( không được hoàn lại)

        a. Đóng 1 lần trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhà trường thông báo học sinh được trúng tuyển. 
b. Phi ghi danh có giá trị giữ chổ trong vòng 30 ngày kể từ ngày đóng.
c. Phí ghi danh được cấn trừ vào học phí ngay khi phụ huynh đăng ký nhập học cho học sinh.

3. Học phí:
a. Phương thức đóng phí:

a.1  Đóng 1 lần/năm: Trước ngày nhập học; hoặc 
a.2  Đóng 2 lần/năm theo học kỳ, cụ thể: 
- Kỳ 1: phải đóng 50% tổng học phí cả năm trước ngày nhập học.
- Kỳ 2: phải đóng phần còn lại trước ngày 15/01 hàng năm.
  Lưu ý: Học phí đóng 2lần/năm = Học phí qui định x 110%

b. Học sinh nhập học VSTARSCHOOL sau ngày khai giảng, học phí sẽ được tính tròn học kì.

4. Chính sách giảm học phí cho gia đình có nhiều học sinh tại VSTARSCHOOL (Áp dụng cho học sinh năm đầu tiên nhập học)

            a. Phụ huynh hiện đang có con học tại VSTARSCHOOL nếu đăng ký thêm cho:
                            a.1  Con ruột thứ 2: giảm 5%
                            a.2  Con ruột thứ 3 và tiếp theo giảm 10%/học sinh
           b. Phụ huynh có 2 con ruột cùng đăng ký nhập học mới tại VSTARSCHOOL giảm 5%/học sinh
           c. Phụ huynh có từ 3 con ruột trở lên cùng đăng ký nhập học mới tại VSTARSCHOOL giảm 10%/học sinh

5. Hoàn học phí:
Học sinh chấm dứt việc học tại VSTARSCHOOL nhà trường sẽ hoàn học phí cho phụ huynh tính tròn theo học kỳ cụ thể cách tính như sau:
a. Học sinh chấm dứt học trong học kỳ 1: hoàn toàn bộ học phí học kỳ 2 (Nếu đã đóng cả năm)
b. Học sinh chấm dứt học trong học kỳ 2: không hoàn phí

6. Phí ăn bán trú:
            a. Là loại phí bắt buộc và có thời hạn đóng cùng với học phí. 
            b. Phương thức đóng phí:
b.1  Đóng 1 lần/năm: được giảm 10% trên biểu phí qui định.
b.2  Đóng theo học kỳ (2 lần/năm): mức đóng theo phí qui định
c. Trong trường hợp học sinh nghỉ học và ngưng sử dụng suất ăn dài hạn từ 01 tháng trở lên, phụ huynh phải báo trước cho VSTARSCHOOL bằng văn bản trước 7 ngày có phê duyệt của BGH. Khi đó tiền ăn sẽ được khấu trừ hoàn trả cho phụ huynh theo thời gian thực sử dụng (đơn vị tính là tháng). Trong trường hợp VSTARSCHOOL chưa nhận bất cứ văn bản nào từ phụ huynh thì phí ăn bán trú phụ huynh vẫn phải thanh toán cho dù không sử dụng.

7.  Phí ăn sáng:
a. Không bắt buộc.
b. Phương thức đóng phí:
  b.1  Đóng 1 lần/năm: được giảm 10% trên biểu phí qui định.
b.2  Đóng theo học kỳ (2 lần/năm): mức đóng theo phí qui định
c. Trong trường hợp học sinh nghỉ học và ngưng sử dụng suất ăn dài hạn từ 01 tháng trở lên, phụ huynh phải báo trước cho VSTARSCHOOL bằng văn bản trước 7 ngày có phê duyệt của BGH. Khi đó tiền ăn sẽ được khấu trừ hoàn trả cho phụ huynh theo thời gian thực sử dụng (đơn vị tính là tháng). Trong trường hợp VSTARSCHOOL chưa nhận bất cứ văn bản nào từ phụ huynh thì phí ăn sáng phụ huynh vẫn phải thanh toán cho dù không sử dụng.

8. Xe đưa đón:
  a. Không bắt buộc.
b. Phương thức đóng phí:
  b.1  Đóng 1 lần/năm: được giảm 10% trên biểu phí qui định.
b.2  Đóng theo học kỳ (2 lần/năm): mức đóng theo phí qui định
c. Trong trường hợp học sinh nghỉ học và ngưng sử dụng dịch vụ đưa đón dài hạn từ 01 tháng trở lên, phụ huynh phải báo trước cho VSTARSCHOOL bằng văn bản trước 7 ngày có phê duyệt của BGH. Khi đó phí đưa đón sẽ được khấu trừ hoàn trả cho phụ huynh theo thời gian thực sử dụng (đơn vị tính là tháng). Trong trường hợp VSTARSCHOOL chưa nhận bất cứ văn bản nào từ phụ huynh thì phí đưa đón học sinh phụ huynh vẫn phải thanh toán cho dù không sử dụng.
             d. Anh chị em ruột đón cùng 1 địa điểm giảm 10% phí xe đưa đón.

9. Hình thức thanh toán phí:
                        -  Các loại phí được thanh toán bằng VND.
                        -  Thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Lưu ý:
+ VSTARSCHOOL không chấp nhận bất cứ trường hợp nào đem thức ăn từ bên ngoài vào trường thay thế cho bữa ăn tại trường.
+ Các dịch vụ đóng phí 1 lần/năm được giảm 10% nếu học sinh không sử dụng đủ năm thì mức phí sẽ chuyển đổi về mức phí qui định không được giảm