Chính Sách Phí (Năm Học 2020 - 2021)

1. Phí kiểm tra đầu vào (không được hoàn lại)
        Đóng ngay khi phụ huynh nộp hồ sơ đăng ký thi kiểm tra.

2. Phí ghi danh (không được hoàn lại)

        a. Đóng 1 lần trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhà trường thông báo học sinh được trúng tuyển. 
b. Phí ghi danh có giá trị giữ chỗ trong vòng 30 ngày kể từ ngày đóng.
c. Phí ghi danh được cấn trừ vào học phí ngay khi phụ huynh đăng ký nhập học cho học sinh.

3. Học phí:
Phương thức và thời hạn đóng phí:

+ Đóng 1 lần/năm: Trước ngày nhập học; 
+ Đóng 2 lần/năm theo học kì, cụ thể: 
- Kì 1: phải đóng 50% tổng học phí cả năm trước ngày nhập học.
- Kì 2: phải đóng phần còn lại chậm nhất là ngày bắt đầu học kì 2.
  Lưu ý: Học phí đóng 2 lần/năm = Học phí qui định x 110% (Áp dụng theo 2 mức học phí năm là đóng trước 30/06 và sau 30/6).

                            Học phí phải đóng trước ngày nhập học và trước ngày bắt đầu học kì 2 đối với học phí học kì 2.

+ Học sinh nhập học VSTARSCHOOL sau ngày nhập học hoặc ngày bắt đầu học kì 2 - học phí phải đóng sẽ được tính tròn học kì.

                     + Thời gian bắt đầu và kết thúc các học kì thay đổi theo từng năm. Thời gian này được tính theo Lịch học tập được VSTARSCHOOL công bố vào đầu mỗi năm học căn cứ vào Qui định chung của Bộ giáo dục và đào tạo.


4. Phí dịch vụ đi kèm (phí ăn sáng và xe đưa đón)

Không bắt buộc và thời hạn đóng được tính như thời hạn đóng học phí.

a. Phương thức đóng phí:

  a.1 Đóng 1 lần/năm và đóng trước ngày nhập học: được giảm 10% trên biểu phí qui đinh.

  a.2 Đóng theo học kì (2 lần/năm): mức đóng theo phí qui đinh.

b. Trong trường hợp học sinh ngưng sử dụng dịch vụ hoặc vắng học từ 01 tháng trở lên, phụ huynh phải báo trước cho VSTARSCHOOL bằng văn bản trước 07 ngày làm việc (trường hợp vắng học từ 01 tháng phải có phê duyệt của BGH). Khi đó phí này sẽ được khấu trừ hoàn trả cho phụ huynh theo thời gian thực sử dụng (đơn vị tính là tháng). Trong trường hợp VSTARSCHOOL chưa nhận bất cứ văn bản nào từ phụ huynh thì phí này phụ huynh vẫn phải thanh toán cho dù không sử dụng.

c. Anh chị em ruột đón cùng một địa điểm giảm 10% phí xe đưa đón.

5. Hoàn học phí:
Học sinh chấm dứt việc học tại VSTARSCHOOL, Nhà trường sẽ hoàn học phí cho phụ huynh tính tròn theo học kì cụ thể cách tính như sau:
a. Nếu đã đóng học phí cả năm:

  a.1 Học sinh chấm dứt học trong học kÌ 1:

          * Hoàn học phí học kÌ 2;

          * Thu thêm 50% phí đồng phục, balo và giáo trình đã cấp phát cho học sinh vào đầu năm học.

  a.2 Học sinh chấm dứt trong học kÌ 2: không hoàn phí

b. Nếu đã đóng học phí theo học kÌ:

  b.1 Học sinh chấm dứt học trong học kÌ 1:

          * Không hoàn phí

          * Thu thêm 50% phí đồng phục, balo và giáo trình đã cấp phát cho học sinh vào đầu năm học.

  b.2 Học sinh chấm dứt trong học kÌ 2: phải hoàn tất các khoản phí của học kÌ 2 trước khi hoàn tất các thủ tục ngưng học

c. Phụ huynh rút phí trước ngày nhập học sẽ bị trừ một khoản phí, cụ thể như sau:

- Rút phí trước ngày nhập học trên 20 ngày: mất 6%*số phí đã đóng.

- Rút phí trước ngày nhập học trong khoảng từ 10 đến 20 ngày: mất 7%*số phí đã đóng.

- Rút phí trước ngày nhập học dưới 10 ngày: mất 8%*số phí đã đóng.

 

6. Hình thức thanh toán phí:
          -  Thanh toán bằng chuyển khoản (không nhận tiền mặt).
          -  Thanh toán chuyển khoản ghi nội dung: "chuyển tiền: tên dịch vụ, họ tên + mã số học sinh".

Lưu ý:
- Để tránh các sự cố về an toàn thực phẩm xảy ra tại VSTARSCHOOL, Nhà trường không chấp nhận bất cứ trường hợp nào đem thức ăn bên ngoài trường vào thay thế cho bữa ăn tại trường (kể cả ăn sáng).

- Các dịch vụ đóng phí một lần/năm được giảm 10% nếu học sinh không sử dụng đủ 10 tháng/năm học thì mức phí sẽ chuyển đổi về mức phí qui định không được giảm.

- Học phí và các khoản chi phí đi kèm có thể tăng/giảm hằng năm tùy thuộc vào sự biến động kinh tế và chính sách Nhà nước. Biểu phí hằng năm được công bố công khai trên website và tại phòng Ghi danh của VSTARSCHOOL trước ngày 01/06 hằng năm. Phụ huynh vui lòng cập nhật thông tin để biết được các thay đổi về chính sách phí hằng năm (nếu có).